Điều Khoản & Điều Kiện

1. HỢP ĐỒNG – Các điều khoản và điều kiện này – cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến thỏa thuận đặt hàng hoặc dịch vụ của bạn – tạo thành hợp đồng giữa bạn – người mua thiết bị cụ thể (bao gồm cả các bộ phận và hàng hóa khác), giấy phép phần mềm và/hoặc dịch vụ (“Người Mua”) với chúng tôi – đơn vị Mettler-Toledo ghi rõ trong bản báo giá, thư xác nhận đơn đặt hàng, thỏa thuận dịch vụ, hóa đơn hoặc tài liệu đặt hàng khác chúng tôi giao cho bạn (“MT”). Các quyền và nghĩa vụ ghi rõ trong hợp đồng này áp dụng cho Người Mua để mua thiết bị, giấy phép phần mềm và các dịch vụ được ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu đơn đặt hàng của Người Mua bao gồm phần mềm bắt buộc phải tuân thủ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (“EULA”), các điều khoản của EULA cũng áp dụng và được ưu tiên so với các điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện khác nhau hoặc khác với các điều khoản và điều kiện này sẽ chỉ áp dụng nếu cả hai bên đều đồng ý bằng văn bản. Các điều khoản hoặc điều kiện bao gồm trong các biểu mẫu của Người Mua, kể cả các điều khoản và điều kiện mua hàng chuẩn của Người Mua và các tài liệu xuất trình cho các đại diện dịch vụ tại chỗ của MT đều không phải là một phần của hợp đồng này. Biên nhận thiết bị, giấy phép phần mềm của Người Mua và/hoặc các dịch vụ cho phép chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện này .

2. CẤP PHÉP – Nếu không có EULA, MT sẽ cấp cho Người Mua quyền hạn không độc quyền, không tái cấp phép và không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm đã đặt hàng chỉ cho các mục đích nội bộ của Người Mua. Người mua không được thiết kế ngược, dịch ngược hay tháo rời bất cứ phần mềm nào đã được MT cấp phép.

3. BÁO GIÁ, GIÁ NG BỐ VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM – Báo giá và các ưu đãi bán hàng khác tự động hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày ban hành, trừ khi được nêu rõ theo cách khác và trừ khi MT rút lại bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng đó bất cứ lúc nào trước khi Người Mua chấp nhận bản báo giá hoặc ưu đãi đó. Báo giá và các ưu đãi liên quan đến thiết bị hoặc phần mềm tùy chỉnh có thể dựa trên một số thông tin và tình huống nhất định, bao gồm các thông tin mà Người Mua cung cấp. Khi các thông tin hoặc tình huống mà MT đã dựa trên đó để đưa ra bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng thay đổi thì MT có thể điều chỉnh bản báo giá hoặc ưu đãi đó. Giá ng bố không phải là giá bán và có thể thay đổi mà không cần thông báo. MT có thể thay đổi thông số kỹ thuật thiết bị hoặc phần mềm mà không thông báo trừ khi ng ty đồng ý với (các) thông số kỹ thuật bằng văn bản. Giá không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí vận chuyển, phí đóng gói, phí xử lý, bảo hiểm, thuế, phí kiểm tra, phí cấp phép, chi phí lắp đặt nào hay các chi phí hoặc dịch vụ khác trừ khi được nêu rõ theo cách khác trong các tài liệu đặt hàng. MT có thể quyết định chấp nhận hoặc từ chối bất cứ đơn hàng nào; MT-Mã số đơn đặt hàng: (a) kèm theo văn bản xác nhận đơn đặt hàng; hoặc (b) khi thực hiện đơn đặt hàng. Đặc tính sản phẩm cụ thể – bao gồm nhưng không giới hạn ở trọng lượng sản phẩm, kích thước, giá trị, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, trọng tải, dung sai và các dữ liệu kỹ thuật khác không đảm bảo các đặc tính đó và được cung cấp chỉ để tham khảo. Người Mua không được tiết lộ bất kỳ bản báo giá, mức giá, thông số kỹ thuật hoặc thông tin sản phẩm nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MT.

0/5 (0 Reviews)